شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

irit

+ [پيامک] حب حسين(ع)،دردلىبيدارميشودکه ازخودوآنچه دوست دارددرراه خداگذشته باشد. "شهيد آويني" محتاج دعاودعاگوىدوستان خواهم بود،اربعين،بين الحرمين.
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top